Technical Calculations - Technické výpočty


by Jaromír Fajkus - Czech Republic


 

Various technical tanks partial volumes and calibrations Výpočty parciálních objemů a kalibrací technických nádrží OpenOffice
Download
Stažení
Excel
Download
Stažení
Calibration of spheric tank Kalibrace kulové nádrže Download Download
Calibration of horizontal cylindric tank Kalibrace válcové horizontální nádrže Download Download
Calibration of rotating cylindric tank Kalibrace nakloněné válcové nádrže Download Download
Calibration of truncated cone Kalibrace nádrže tvaru komolého kužele Download Download
Calibration of truncated pyramid Kalibrace nádrže tvaru komolého jehlanu (pyramidy) Download Download
Calibration of horizontal cylindric tank - spheric ends Kalibrace válcové horizontální nádrže s kulovými víky Download Download
Calibration of horizontal cylindric tank with elipsoidal ends - mathematic backgroud is presented here:
 blue1_2.gif
Kalibrace válcové horizontální nádrže s elipsoidními víky - matematický aparát je ilustrován zde:
 blue1_2.gif
Download Download
Calibration of horizontal cylindric tank - asymetric eliptic ends Kalibrace válcové horizontální nádrže s nesymetrickými eliptickými víky Download Download
Calibration of vertical barrel - spheric fillet Kalibrace stojícího sudu s kulovým zaoblením Download Download
Calibration of vertical barrel - eliptic fillet Kalibrace stojícího sudu s eliptickým zaoblením Download Download
Calibration of rotating prismatic tank Kalibrace nakloněné nádrže obdélníkového průřezu Download Download
Calculation of fixed horizontal cylindric tank (eliptic ends) lift force as a result of liquids properties and levels inside and outside the tank. Calculation of of the same tank immersion with various liquid properties and levels inside and outside but freely floating on outside liquid Výpočet vztlaku pevně fixované válcové horizontální nádrže s eliptickými dny v závislosti na výškách hladin a vlastnostech kapalin uvnitř a vně nádrže. Výpočet ponoru volně plovoucí nádrže s stejných parametrů pro různé kapaliny uvnitř i vně nádrže (chování nádrže v prípadě záplavy) Download Download
Calibration of horizontal cylindric tank of an annulus cross section type (e.g. double tube tank or double tube pipe) where liquid is contained in the annulus part only and the center cylindric tank part is empty Kalibrace válcové horizontální nádrže, která je v řezu tvořena mezikružím (např. dvojplášťová nádrže nebo potrubí), kde je kapalina obsažena pouze ve vnější části mezikruží, zatímco středová válcová část je prázdná Download Download
Calibration of rotating trapezial tank Kalibrace nakloněné nádrže lichoběžníkového průřezu Download Download
Calibration of parabolic cup (dish) Kalibrace parabolické číše (misky, kotle) Download Download
Calibration of spherical frustum cup (dish) Kalibrace číše (misky, kotle) tvaru kulové vrstvy Download Download
Calibration of vertical cylindric tank with eliptic ends Kalibrace vertikální válcové nádrže s eliptickými víky Download Download
Calibration of vertical cylindric tank with spheric ends Kalibrace vertikální válcové nádrže s kulovými víky Download Download
Calibration of vertical cylindric tank with conic ends Kalibrace vertikální válcové nádrže s kónickými dny Download Download
Calibration of vertical tank with eliptic base Kalibrace vertikální nádrže s eliptickou základnou Download Download

Tanks surfaces and construction material weights calculations Výpočty povrchů nádrží a hmotností konstrukčních materiálů OpenOffice
Download
Stažení
Excel
Download
Stažení
Spheric tank Kulová nádrž Download Download
Cylindric tank Válcová nádrž Download Download
Cylindric tank with round ends Válcová nádrž s kulovými dny Download Download
Rectangular tank (Ashlar) Nádrž tvaru hranolu Download Download

Gas properties Vlastnosti plynů OpenOffice
Download
Stažení
Excel
Download
Stažení
The comparison of the Van der Waals and the other frequently used equations describing real gas behaviour Porovnání Van der Waalsovy a dalších často používaných rovnic popisujících stavové chování reálného plynu Download Download
Calculation of moisture content in saturated wet gases for various temperatures Výpočet obsahu vlhkosti v plynu nasyceném vodní parou v závislosti na teplotě Download Download

Various Různé OpenOffice
Download
Stažení
Excel
Download
Stažení
Beauty of hypocycloide Krása hypocykloidy
Download Download


All OpenOffice files download (OO 3.0 or higher)
Stažení všech souborů ve formátu OpenOffice (OO 3.0 nebo vyšší)
Download
All Excel files download (Excel 1997 and higher)
Stažení všech souborů ve formátu Excel (1997 nebo vyšší)
Download


Back to main page - Zpět na hlavní stránku